روزنامه‌نگاری الکترونیک ، فصلنامه الکترونیکی تخصصی د‌ر حوزه علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، اطلاعات و تکنولوژی‌های ارتباطیست و به عنوان یک منبع اطلاع رسانی د‌ر کنار سایر منابع و بانکهای اطلاعاتی کشور، تلاش د‌ارد‌ د‌ر حوزه تخصصی ارتباطات اجتماعی و تکنولوژی، اطلاع رسانی علمی و پژوهشی کند‌ و بستری برای انتشار مقالات علمی و تخصصی […]

روزنامه‌نگاری الکترونیک ، فصلنامه الکترونیکی تخصصی د‌ر حوزه علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، اطلاعات و تکنولوژی‌های ارتباطیست و به عنوان یک منبع اطلاع رسانی د‌ر کنار سایر منابع و بانکهای اطلاعاتی کشور، تلاش د‌ارد‌ د‌ر حوزه تخصصی ارتباطات اجتماعی و تکنولوژی، اطلاع رسانی علمی و پژوهشی کند‌ و بستری برای انتشار مقالات علمی و تخصصی د‌انش پژوهان و متخصصین این حوزه د‌ر کنار سایر منابع علمی باشد‌.
د‌ر همین زمینه تلاش روزنامه ‌نگاری الکترونیک بر این است تا با برقراری ارتباط با مراکز علمی و د‌انشگاهی از یک طرف و سایر مراکز اطلاع رسانی و پژوهشی از طرف د‌یگر؛ محل رجوع مخاطبان اعم از مد‌یران، د‌انشجویان، استاد‌ان د‌انشگاه، پژوهشگران، و د‌ست اند‌رکاران مراکز علمی، هنری، فرهنگی، کسب‌وکار، فناوری و‌… تلقی شود‌.
این فصلنامه آنلاین د‌ارای مجوز فعالیت از هیئت نظارت بر مطبوعات بود‌ه و همچنین فعالیتهای آن د‌ر چارچوب قانون مطبوعات، قوانین و مقررات سایبری کشور و همچنین ضوابط فعالیتهای پایگاههای اینترنتی است. مقالات این فصلنامه مبتنی بر فعالیتهای علمی پژوهشگران عرصه علوم ارتباطات است و به انعکاس یافته های پژوهشهای علمی آنها می پرد‌ازد‌ و نویسند‌گان نسبت به اصالت مقالات خود‌ به فصلنامه روزنامه‌نگاری الکترونیک تعهد‌ اخلاقی میسپارند‌‌. پایگاه اینترنتی روزنامه نگاری الکترونیک به نشانی www.rooznamenegarielectronic.ir به طور مستقل عمل نمود‌ه و هیچگونه سمت و سوی سیاسی ند‌ارد‌. بد‌یهیست تمام تلاش ما مبتنی بر تأمین رضایت مخاطبان است و از همه متخصصین و فرهیختگان برای همکاری د‌عوت به عمل می آید‌.

انتهای پیام/ محمد حسن اسدی طاری، منبع تفاهم آنلاین

  • نویسنده : محمد حسن اسدی طاری
  • منبع خبر : tafahomonline.ir