فاصله قیمت برخی از میوه‌های پرمصرف در میادین با میانگین قیمت آنها در مغازه‌های سطح شهر به بیشتر از 40 درصد رسیده است.

به گزارش ساراپرس؛ بر اساس آخرین نرخنامه های این سازمان، انگور، سیب قرمز و زرد، پرتقال توسرخ و تامسون شمال، کیوی و نانگی کینو میوه‌هایی هستند که در میادین میوه وتره‌بار شهرداری تهران با قیمتی بیش از ۴۰ درصد ارزان‌تر از میانگین نرخ‌های سطح شهر عرضه می‌شوند.

بر این اساس، در میان میوه‌های ذکر شده انگور با قیمت هر کیلوگرم ۱۴۹۰۰ تومان و ۵۱ درصد اختلاف بیشترین تفاوت قیمت و موز با قیمت هر کیلوگرم ۲۹۵۰۰ و ۱۳ درصد، کمترین تفاوت قیمت را با میانگین نرخ محصولات مشابه در سطح شهر دارند.
این گزارش می افزاید، پرتقال توسرخ با قیمت هر کیلوگرم ۱۵۲۰۰ تومان و ۴۴ درصد، پرتقال تامسون شمال با قیمت هر کیلوگرم ۱۰۲۰۰ تومان و ۴۳ درصد، کیوی با قیمت هر کیلوگرم ۱۴۴۰۰ تومان، ۴۳ درصد، سیب زرد با قیمت هر کیلوگرم ۱۵۸۰۰ تومان، ۴۱ و نیم درصد، سیب قرمز با قیمت هر کیلوگرم ۱۲۹۰۰ تومان، ۴۱ و نیم درصد و نارنگی کینو با قیمت هر کیلوگرم ۲۱ هزار تومان، ۴۰ درصد، دیگر محصولاتی هستند که در میادین میوه و تره‌بار بیش از ۴۰ درصد با میانگین قیمت محصولات مشابه در سطح شهر اختلاف قیمت دارند.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که انواع محصولات فرنگی نیز در میادین میوه و تره بار نسبت به میانگین قیمت محصولات مشابه ۳۰ درصد ارزان‌تر عرضه می‌شوند.