پیگیری مطالبات عمومی مردم ، از راهبردهای مهم نماز جمعه و تحقق عدالت اجتماعی، از آرمان های اصیل انقلاب است.

جعفر شربیانی عضو هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در تبیین مطالبات عمومی مردم در توئیتی چنین نوشت؛

پیگیری مطالبات عمومی مردم ، از راهبردهای مهم نماز جمعه و تحقق عدالت اجتماعی، از آرمان های اصیل انقلاب است.

فردا در نمازجمعه شهرری ، به عنوان زبان گویای همه شما شهروندان عزیز ، درباره مهم ترین چالش ها و مسائل شهر و راه حل های آن، شفاف سخن خواهم گفت.