درخواست داریم حالا که پیام رسان های خارجی را فیلتر کردند ،فکری برای بهبود کیفیت پیام رسان های داخلی بکنند.

به گزارش ساراپرس،  در گزارش مدیر مسئول پایگاه خبری ساراپرس آمده است که در چندروزگذشته بازهم شاهدبروز مشکلات در پیام رسان های داخلی بودیم .
متاسفانه وزارت ارتباطات و مدیریت این پیام رسان هاقادر نیستند که مدیریت قوی و کارآمدی از خود نشان بدهند.
از آنها درخواست داریم حالا که پیام رسان های خارجی را فیلتر کردند ،فکری برای بهبود کیفیت پیام رسان های داخلی بکنند.