شهردارمنطقه 13 از پایش ایمنی 98 ساختمان بلند مرتبه در سال جاری خبر داد.

به گزارش ساراپرس ، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه گفت: با توجه به اهمیت پایش ساختمانهای بلند مرتبه در ارتباط با مسائل ایمنی، گروه ارزیابی مشترک منطقه ۱۳ از ابتدای سال ۱۴۰۲ اقدام به بازدید از ساختمانهای ابلاغی در محلات منطقه کرد.
او با بیان اینکه ، پایش ایمنی ۹۸ ساختمان بلند مرتبه انجام شد ، افزود : از این تعداد، برخی از ساختمان ها، در وضعیت نا ایمن قرار دارد.
او افزود: در این بازدید ها، ضمن تکمیل چک لیست سازه و Hse ، بارگذاری این اماکن در سامانه تحلیل اطلاعات انجام شد و با توجه به ناایمن بودن تعدادی از این موارد، در برنامه ارسال به مرکز تحقیقات راه و شهرسازی استان تهران جهت پیگیری و تسریع روندابلاغ اخطاریه، الزام حقوقی و قضایی قرارگرفت.
شهردار منطقه۱۳ اظهار داشت: نکته قابل توجه این است که در تمامی سازه ها عدم اتصال نامناسب جان پناه به اجزای سازه ای و همچنین عدم رعایت استانداردهای ملی ساختمان در خصوص جزئیات اجرایی این دیواره ها که باعث ایجاد ترک در اطراف جان پناه می گردد ونیز عدم اتصال مناسب سنگهای درپوش می تواند در هنگام زلزله باعث فروریزش و بروز حادثه خواهد شد.
محمد هادی علی احمدی یادآور شد: همچنین، کمیته ایمنی منطقه ۱۳ به منظور بررسی وضعیت ایمنی ساختمان‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم درخصوص افزایش ضریب ایمنی ساختمان‌ها تشکیل شده است.