سرای فرهنگی آسایشگاه خیریه کهریزک شاهد همایش معلولین و سالمندانی شد که در غم شهادت امام حسین (ع) و یاران آن حضرت به سوگ نشستند.

به گزارش ساراپرس؛ بار دیگر سرای فرهنگی آسایشگاه خیریه کهریزک شاهد همایش معلولین و سالمندانی شد که در غم شهادت امام حسین (ع) و یاران آن حضرت به سوگ نشستند.