دومین همایش سلامت دهان‌‌ و دندان دربخش قلعه نو برگزار شد.

به گزارش ساراپرس، امیر اسحاقی بخشدار قلعه‌نو از برگزاری همایش دهان‌و‌دندان در مسجد الزهرا روستای طالب آباد‌ وروستای ده خیر با حضور نمایندگان خانه مشارکت های مردمی شهرستان ری ،نماینده بخشداری قلعه نو،دکتر فاطمه سعیدی مسئول واحد سلامت دهان و دندان شبکه بهداشت شهرستان‌ری، دکتر نگار افشاری دندانپزشک مرکز سلامت عظیم آباد، دهیارواعضای شورای اسلامی روستا، بهورزان خانه بهداشت بخش قلعه‌نو ،واهالی شریف روستاهای تابعه بخش خبر‌داد.

بخشدار‌قلعه نو سلامت دهان و دندان را به عنوان عاملی موثر بر سلامت عمومی بدن به‌ویژه در‌کودکان و نوجوانان دانست وافزود: برگزاری اینگونه همایش ها ضروریست زیرا عدم آگاهی و اطلاعات کافی متاسفانه در زمینه های بهداشت فردی و اجتماعی نهایتا منجر به عدم مراقبت از اعضای مختلف بدن مانند دندان ها‌‌ وافزایش بیماری ها خواهد شد.

وی نقش پدر و مادر در آموزش و رعایت بهداشت دهان و دندان ها به فرزندانشان را مهم دانست وگفت رعایت بهداشت از خانواده شروع می‌شود به طوری که کودک از والدین تقلید می‌کند.