نشست هماهنگی و نظارت بر محتوای تبلیغات صنفی و سر درب اصناف در سطح شهرستان پیشوا انجام شد.

به گزارش ساراپرس، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تببین برنامه ها و اهداف طرح بر اهمیت ضوابط و مقررات تبلیغاتی و ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه در تبلیغات واحدهای صنفی و محتوای تابلوهای سردر اصناف تاکید نمود.

همچنین قربانی در رابطه با روشنگری در مورد سامانه ای که در جهت سهولت در اجرای قانون و هماهنگی تبلیغات و تابلوهای سردرب اصناف توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی گردیده توضیحاتی را بیان داشت.