مدیریت آسایشگاه خیریه کهریزک با خوشامدگویی به کارکنان جدید، از همه آنان دعوت کرد با رعایت مقررات جاری خادمین موفقی برای این مجموعه خیریه باشند.

به گزارش ساراپرس؛ مدیریت آسایشگاه خیریه کهریزک با خوشامدگویی به کارکنان جدید، از همه آنان دعوت کرد با رعایت مقررات جاری و آشنایی کامل با شرح وظایف خود خادمین موفقی برای این مجموعه خیریه باشند.