نظارت متمرکز ومستمر دولت مردان بر روند تعیین نرخ اجاره بها مطالبه قانونی وبه حق مستاجران در کشور است.

به گزارش ساراپرس؛ چرا دولت بر میزان اجاره بها و افزایش بی حساب و کتاب آن که هر سال صاحب خانه های زیاده خواه عرصه را بر مستاجران خانه به دوش تنگ می کند، هیچ نظارت و کنترل نمی نماید. و هرکس به میل و دلخواه خود سقف اجاره ها را افزایش می دهد. امیدواریم دولت فکری برای حل مشکل قشر محروم مستاجران نماید.