به گزارش ساراپرس، وحید قباخلو ، رئیس هیأت ورزشهای آمادگی جسمانی شهرری با حفظ سمت به عنوان مسئول فرهنگی ،اجتماعی هیات استان تهران نیز منصوب گردید.

به گزارش ساراپرس، وحید قباخلو ، رئیس هیأت ورزشهای آمادگی جسمانی شهرری با حفظ سمت به عنوان مسئول فرهنگی ،اجتماعی هیات استان تهران نیز منصوب گردید.