طی حکمی از سوی دکتر نحوی نژاد، محسن پزشکی مدیر روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک با حفظ سمت به عنوان سخنگوی این مجموعه خیریه منصوب شد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ طی حکمی از سوی دکتر نحوی نژاد، محسن پزشکی مدیر روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک با حفظ سمت به عنوان سخنگوی این مجموعه خیریه منصوب شد.