براساس آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع قارچ در میادین میوه و تره بار کاهش یافت.

به گزارش ساراپرس؛ در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان، قیمت قارچ در میادین بین هزار تومان تا ۴ هزار تومان کاهش یافته، اما قیمت انواع جوانه اندکی افزایش یافته است.

قیمت انواع قارچ و جوانه در میادین میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شده است.
۱- قارچ دکمه‌ای فله (پشت بسته) با ۱۵۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۳۶۵۰۰ تومان
۲- قارچ دکمه‌ای اسلایس شده هر بسته ۲۵۰ گرمی قیمت، با ۳ هزار تومان کاهش، هر بسته ۳۵ هزار تومان
۳- قارچ دکمه‌ای بسته‌بندی ۲۰۰ گرمی با ۴ هزار تومان کاهش قیمت، ۱۰۹۰۰ تومان
۴- قارچ دکمه‌ای هر بسته ۴۰۰ گرمی با ۴ هزار تومان کاهش قیمت، ۳۸ هزار تومان
۵- جوانه شبدر هر بسته ۲۵۰ گرمی با ۴ هزار تومان افزایش قیمت، ۱۶۲۰۰ تومان
۶- جوانه گندم هر بسته ۲۰۰ گرمی با ۵۰۰ تومان افزایش قیمت، ۶۴۰۰ تومان
۶- جوانه ماش هر بسته ۲۰۰ گرمی با ۱۷۰۰ تومان افزایش قیمت، ۱۰۲۰۰ تومان
۷- جوانه مخلوط سالادی هر بسته ۲۰۰ گرمی با هزار تومان افزایش قیمت، ۱۱۹۰۰ تومان
۸- جوانه یونجه (آلفا) هر بسته ۲۰۰ گرمی با ۵ هزار تومان افزایش قیمت، ۱۲۶۰۰ تومان