بانوان نیکوکاری که مادران آنها آسمانی شده اند ، به یاد عزیزترین بندگان خدا راهی کهریزک شدند تا ضمن عیادت و دلجویی از مادران سالخورده این مجموعه، هدایای خود را نیز تقدیم ایشان کنند.

به گزارش ساراپرس، بانوان نیکوکاری که مادران آنها آسمانی شده اند ، به یاد عزیزترین بندگان خدا راهی کهریزک شدند تا ضمن عیادت و دلجویی از مادران سالخورده این مجموعه، هدایای خود را نیز تقدیم ایشان کنند.