عليرضا اصلاني با حکم قطعی حسن هداوند ميرزايي بخشدار مركزي پيشوا به عنوان دهيار روستاي سرگل شهرستان پیشوا منصوب شد .

به گزارش، شبکه خبری ساراپرس، حکم وی با حضور محور معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری و حسن هداوند میرزایی بخشدار مرکزی به وی اهدا شد.