درراستای رفاه حال شهروندان محترم وتاکسیرانان ایستگاه مسقف درخط تاکسیرانی حسن آبادبه شهرری نصب شد.

به گزارش ساراپرس، به منظور سهولت شهروندان به هنگام انتظار در صف تاکسی ها، ورفاه حال تاکسیرانان ، ایستگاه مسقف تاکسیرانی درخط تاکسی مسیر حسن آبادبه شهرری طراحی ونصب شد.