به گزارش ساراپرس؛ پلیس راهور تهران بزرگ در حرکتی نمادین عشق خود را به مردم نشان داد.  

به گزارش ساراپرس؛ پلیس راهور تهران بزرگ در حرکتی نمادین عشق خود را به مردم نشان داد.