آذر کیوان امیرپور گفت: انتخاب آقای صدقی به عنوان دبیر کمیته عالی طرح ارزش مالکانه با توجه به شناخت کامل ایشان از سوی منتخبان استانی صندوق ذخیره در سراسر کشور بهترین گزینه و انتخاب هوشمندانه‌ای برای این کار است.

به گزارش ساراپرس، آذر کیوان امیرپور نجف‌آبادی از منتخبان فرهنگیان استان اصفهان با اشاره به رویکرد مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان برای استفاده از ظرفیت معلمان در ارکان این صندوق گفت: انتخاب آقای صدقی به عنوان دبیر کمیته عالی طرح ارزش مالکانه با توجه به شناخت کامل ایشان از سوی منتخبان استانی صندوق ذخیره در سراسر کشور بهترین گزینه و انتخاب هوشمندانه‌ای برای این کار است.
وی افزود: در نقطه عطفی در زمینه اجرای طرح بزرگ ارزش مالکانه قرار داریم و با توجه به اینکه آقای صدقی اشراف کافی به مسائل مالی دارند و نماینده فرهنگیان هستند، قطعا تدبیر مدیرعامل مبنی بر حضور ایشان می‌تواند روند تخصیص و واگذاری ارزش مالکانه را تسهیل و تسریع کند.
این فرهنگی عضو صندوق اظهار داشت: چنین اقداماتی یک ابتکار بسیار خوب است زیرا اعتماد از بین رفته در گذشته را احیا می‌کند.
امیرپور نجف‌آبادی با اشاره به اینکه استفاده از نیروهای توانمندی همچون آقای صدقی باعث می‌شود شکافی که بین فرهنگیان و مسئولان صندوق در گذشته ایجاد شده بود کاهش پیدا کند، تصریح کرد: من به نوبه خودم از دکتر نجف‌پورکردی مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان تشکر می‌کنم که به همکار عزیزمان آقای صدقی اعتماد کردند و امیدواریم در همه امور و فعالیت‌های موسسه از جمله طرح ارزش مالکانه به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.