محمود برزگر مدیر بهزیستی شهرتهران از مرکز انجمن ضایعه نخاعی واقع در مولوی بازدید کرد.

به گزارش ساراپرس،مدیر بهزیستی شهرتهران هدف از این بازدید را ارائه خدمات مطلوب و بهتر به جامعه هدف عنوان کرد.

برزگر در خصوص این معلولیت عنوان کرد: ضایعه نخاعی شامل آسیبی به طناب نخاعی است که باعث تغییرات موقت یا دائمی در حرکت، حواس، و یا عملکرد خودکار نخاع می‌شود و تصادفات اتومبیل، سقوط از ارتفاعات، آسیب‌های ورزشی و اصابت گلوله از شایع ترین علل ضایعات نخاعی می‌باشند.

مدیر بهزیستی شهرتهران در ادامه افزود: به طور کل می توان ضایعات نخاعی را با توجه به عوارض مختلف در اندامهای فوقانی (دستها) و تحتانی (پاها) در دو سطح کلی تقسیم کرد و چنانچه ضایعه در سطح مهره های سینه ای و پایینتر از آن اتفاق افتد، باعث فلج در اندامهای تحتانی می شود که درنتیجه فرد قادر به حرکت پاها نمی باشد. این نوع از ضایعه نخاعی می تواند برای فرد مشکلاتی زیادی ایجاد کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: ضایعه در ناحیه نخاع گردنی وقتی اتفاق می افتد منجر به فلج در دو دست و دو پا  می شود در این صورت فرد علاوه بر اینکه قادر به حرکت پا نمی باشد، نمی تواند از دست و بازوهایش نیز همچون گذشته استفاده کند و در واقع هرچه محل ضایعه نخاعی به مغز نزدیک تر باشد سطح و شدت بیشتری از ضایعه نخاعی دیده می شود و بخش گسترده‌تری از ارگانها از عملکرد طبیعی خارج می شوند.

قابل یادآوری است، مدیر بهزیستی شهرتهران از قسمت‌های مختلف مرکز، شامل: کار درمانی، فیزیو تراپی و آب درمانی و نحوه ارائه خدمات به گروه هدف سازمان بهزیستی بازدید بعمل آورد.