با حکم سرلشکر محمد باقری و به استناد مصوبه فرمانده معظم کل قوا سردار حسین اشتری به سمت مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در امور امنیتی و انتظامی منصوب شد.

به گزارش ساراپرس، با حکم سرلشکر محمد باقری و به استناد مصوبه فرمانده معظم کل قوا سردار حسین اشتری به سمت مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در امور امنیتی و انتظامی منصوب شد.