برای موفقیت در کارها باید به مواردی چون سادگی، خوش بینی، شکیبایی، اعتماد، رشد،خدمت به هم نوعان، عمل، ایمان، کشش دقت کرد.

به گزارش ساراپرس، برای موفقیت در کارها باید به این موارد دقت کرد:

🌸 ۱- سادگی:
تمرکز بر مراحل کوچک، ساده و قابل کنترل به جای پیچیده کردن امور

🌸 ۲- خوش بینی:
متمرکز کردن انرژی و توجه به راه حل، نه به مساله

🌸 ۳- شکیبایی:
تجربه کردن کامل و آگاهانه مسیر سفر به جای شتاب برای رسیدن به نتیجه ای خاص

🌸 ۴- اعتماد:
اعتماد به زندگی با پنداشتن آن
به عنوان طرحی برای رشد و رسیدن به کمال

🌸 ۵- رشد:
نگریستن به زندگی به عنوان کلاسی که در آن از تجارب برای شتاب دادن به تغییر استفاده می‌شود

🌸 ۶- خدمت به هم نوعان:
تمرکز بیشتر بر این موضوع که چگونه به جای غرق شدن در دیدگاه شغلی و تلاش برای موفقیت خود، از کسانی که نیازمند کمک هستند بیشتر حمایت کرد

🌸 ۷- عمل:
تعهد به حضور در موقعیت هایی که زندگی آن را مهیا می‌کند

🌸 ۸- ایمان:
اشتیاق به بهره گیری از فرصت‌ها و پیش رفتن بدون در نظر گرفتن نتیجه

🌸 ۹- کشش:
افزایش توانایی جذب کمک ها از طریق حفظ حالت ذهنی مطلوب

•┈┈••✾❀🕊◍⃟♥️🕊❀✾••┈┈•

محسن بهمنش مشاور خانواده