بنده به عنوان یک شهروند دیگر قادر نیستم پله های پل عابر پیاده و ...را به راحتی طی کنم و برای انجام آن با مشکلات زیادی مواجه می شوم . به همین دلیل باید از پله برقی استفاده کنم ، اما متاسفانه در برخی از مواقع شاهد خراب بودن پله برقی ها هستم.لطفا رسیدگی های لازم در این خصوص را انجام دهید.

به گزارش ساراپرس،در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری ساراپرس آمده است که ،بنده به عنوان یک شهروند دیگر قادر نیستم پله های پل عابر پیاده و …را به راحتی طی کنم و برای انجام آن با مشکلات زیادی مواجه می شوم . به همین دلیل باید از پله برقی استفاده کنم ، اما متاسفانه در برخی از مواقع شاهد خراب بودن پله برقی ها هستم.
لطفا رسیدگی های لازم در این خصوص را انجام دهید.