مدیر مسئول شبکه خبری ساراپرس از دولت تقاضا دارد تا نگاهی هم به سفره مردم بکند!

به گزارش ساراپرس، در سخن روز مدیر مسئول شبکه خبری ساراپرس آمده است که؛ بسیاری از وعده هایی که دولت می دهند، یا قابل اجرا نیست و یا عمل کردن به آن زمان بر است.

ظاهرا وعده ای که دولت درباره بهبود معیشت مردم داده است نیز خارج از این دو حالت نیست.

طی چندروز گذشته، بسیاری از سایت های خبری از حذف شدن تن ماهی از سفره مردم خبر دادند.

مدیر مسئول شبکه خبری ساراپرس از دولت تقاضا دارد تا نگاهی هم به سفره مردم بکند!