مردم از رئیس جمهور آینده انتظار دارند تا در اولین اقدام خود فکری برای مهار تورم بکند و این وضعیت آشفته را سامان بدهد.

به گزارش ساراپرس، در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری ساراپرس آمده است که؛ مردم از رئیس جمهور آینده انتظار دارند تا در اولین اقدام خود فکری برای مهار تورم بکند و این وضعیت آشفته را سامان بدهد.