مدیر مسئول شبکه خبری ساراپرس از مسئولین درخواست دارد؛ تا با برنامه ریزی درست جلوی هدررفتن آب را بگیرند.

به گزارش ساراپرس، در سخن روز مدیر مسئول شبکه خبری ساراپرس آمده است که؛ متاسفانه بحران آب مسئله ای جهانی است و تمام دنیا را در معرض خطر قرار داده است.

نکته ای که در این میان اهمیت دارد جلوگیری از هدررفتن آب است، اما این مسئله در کشور ما به آن شکل که باید جدی گرفته نمی شود و این باعث نگرانی می شود.
مدیر مسئول شبکه خبری ساراپرس از مسئولین درخواست دارد؛ تا با برنامه ریزی درست جلوی هدررفتن آب را بگیرند.