دومین خانه محیط زیست منطقه دو با هدف توانمندسازی و جلب مشارکت حداکثری شهروندان و تحقق اهداف محیط زیستی در سرای محله بهرود آغاز به کار کرد.

به گزارش ساراپرس؛مهدی صالحی، شهردار منطقه ایجاد خانه محیط زیست را گامی موثر درایجاد بستر مشارکت شهروندان درحفاظت از محیط زیست برشمرد وگفت:نهادینه سازی فرهنگ حفظ محیط زیست یکی از رویکردهای اصلی برنامه های زیست محیطی است و در همین راستا دومین خانه محیط زیست منطقه با محوریت زمینه سازی بستری برای تعامل مشترک مدیریت شهری و شهروندان در اطلاع رسانی و پایش وضعیت محیط زیست منطقه در سرای محله بهرود آغاز به کار کرد.

وی شناسایی معضلات محیط زیستی محله با مشارکت شهروندان و اجرای اقدامات لازم به منظور بهبود وضعیت محله را از اهداف مهم افتتاح این خانه اعلام کرد و افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته در نظر است تا سایر سراهای محلات منطقه نیز به خانه محیط زیست مجهز شوند.
به گفته صالحی با ایجاد خانه های محیط زیست ضمن فراهم شدن بستر تعامل مشترک مدیریت شهری و شهروندان برای شناسایی و رفع مسائل زیست محیطی، با ارتقای اطلاع رسانی و آگاهی شهروندان ،بستر جلب مشارکت آنها در فعالیت های زیست محیطی وبهره گیری از حضور داوطلبانه و ابتکارات شهروندان در این زمینه فراهم می شود.
وی با اشاره به اینکه محیط زیست محله بایستی از طریق مردم مراقبت شود، گفت: زمانی که مردم در خصوص مسائل زیست محیطی حساس شوند و آگاهی لازم را نیز بیابند می توانند همراه با دستگاه ها و نهادهای متولی بسیار تاثیرگذار عمل کنند