کانون کارگران بازنشسته شهرستان ری درنامه ای خطاب به رئیس جمهور؛ خواهان تایید مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان شدند‌.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ دراین نامه که رونوشت آن برای وزیرتعاون وکار؛ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی؛ رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی؛ رئیس واعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تهران وفرماندار ری ارسال شده آمده است: خواسته بیش از۴ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی؛ تایید هرچه سریع ترمصوبه شورای عالی کار درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است..
دراین نامه بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان ری با طرح این سوال که علت عدم تایید مصوبه قانونی شورای عالی کارتوسط دولت محترم چیست، تصریح گردیده است؛ تورم وگرانی های افسارگسیخته سفره بازنشستگان را بیش ازپیش خالی کرده واین روزها همه شرمنده خانواده هستند!
درنامه کانون کارگران بازنشسته شهرستان ری آمده است: افزایش حقوق بازنشستگان وفق مواد ۹۶ و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی صورت گرفته ودولت وتامین اجتماعی وشرکای اجتماعی برآن مهرتایید زده اند؛ حال چه دلیلی دارد که با گذشت سه ماه ازسال ؛ مصوبه مذکور دردولت بماند وهر روز ازاین مقام وازآن مسئول محترم وعده بشنویم وخبری ازافزایش حقوق ها نباشد‌!!
دراین نامه امده است: این مساله وموضوع طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ موجب اعتراضات شدید شده وازدولت انتظارداریم هر چه زودتر تکلیف را روشن کند.