کاربران دقت داشته باشند هنگام پرداخت فطریه و کفاره به افراد ناشناس اعتماد نکنند و فطریه و کفاره خود را به نهادهای معتبر پرداخت نمایند.

به گزارش ساراپرس؛ پلیس فتا به شهروندان هشدارهایی را در پرداخت فطریه و کفاره اعلام کرد:

کاربران دقت داشته باشند هنگام پرداخت فطریه و کفاره به افراد ناشناس اعتماد نکنند و فطریه و کفاره خود را به نهادهای معتبر پرداخت نمایند.
۱- کلیک نکردن بر روی لینک‌هایی که از منابع ناشناس به عنوان خیریه ارسال می گردد.
۲-نذورات خود را فقط به حساب نهادها و موسسات دولتی و قابل اطمینان واریز نمایید.
۳-از پرداخت نذورات در سایت‌های نامعتبر و حساب های شخصی افراد خودداری کنید.