درخواست های عمرانی و ترافیکی جانبازان که طی ديدار آنان با شهردار ناحيه ده در روز جانباز مطرح شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گزارش ساراپرس؛شهردار ناحیه ده اظهار داشت: در بزرگداشت روز جانباز و اعیاد شعبانیه با تعدادى از جانبازان سرافراز در این ناحیه دیدار شده بود که طی آن درخواست هایی مبنی بر هم سطح سازی آسفالت در انتهای کوچه ایثار دوم، همسطح سازی آسفالت در کندروی خیابان بسیج، مرمت پیاده روی خیابان خدادادى، نصب تابلوی پارک معلولین و اجرای نهر کانیو کتابی در خیابان توحید مطرح شده بود که همه موارد به انجام رسید.