خط کشی محوری حد فاصل میدان قدس تا میدان دربند حدود ۸ کیلومتر انجام شد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس، فرداد عدالتخواه، سرپرست شهرداری ناحیه سه درباره اقدامات انجام شده در خیابان دربند گفت: اجرای طرح روکش آسفالت خیابان دربند به منظور ایمن سازی، سهولت تردد و افزایش ایمنی شهروندان انجام شد. در واقع این معبر فاقد هخط کشی بوده، بر این اساس طبق درخواست اداره فنی وترافیک ناحیه، ۸ کیلومتر خط کشی محوری حد فاصل میدان قدس تا میدان دربند توسط معاونت ترافیک منطقه انجام شد.

او در ادامه افزود :طرح اجرا شده موجب رضایت شهروندان به خصوص رانندگان تاکسی پایانه تجریش شده است.