شهردارمنطقه ۱۳ با اشاره به دستورالعمل حمایت از مدارس شهرداری تهران، از توسعه و تجهیز مدارس محدوده در راستای طرح استقبال از مهر خبر داد.

به گزارش ساراپرس ،  محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه با اشاره به نقش مهم مدارس در انتقال دانش ، مفاهیم و مهارت به دانش اموزان از یکسو و آموزش حقوق و تکالیف شهروندی در مسیر رشد روحی و جسمی دانش آموزان از سوی دیگر گفت : شهرداری منطقه ۱۳ در راستای سیاست های شهرداری تهران، به منظور ایجاد تعامل دوسویه و رسیدن به هدف اصلی خود در زمینه آموزشهای شهروندی در مدارس، با برقراری تعامل دوسویه با آموزش و پرورش به حمایت از مدارس در زمینه های عمرانی، تجهیزی، برنامه ای و مناسب سازی می پردازد.
او با بیان اینکه، حدود ۱۴۶ مدرسه در منطقه ۱۳ فعالیت می کند افزود: طبق نیاز سنجی صورت گرفته از سوی اداره آموزش های شهروندی وانعقاد تفاهم نامه ،مشارکت و همکاری در انجام فعالیت های عمرانی با رویکردهای کمک به مقاوم سازی مدارس در برابر زلزله، تعمیرو نگهداری ساختمان مدارس و تاسیسات و تجهیزات ساختمانی مدارس آن ،فعالیت های تجهیزی مدارس در زمینه فرهنگی و کتابخانه های مدارس، فعالیت های برنامه ای با رویکرد فعالیت های آموزشی،مناسبتی،تفریحی – فرهنگی است.
محمد هادی علی احمدی ادامه داد : آموزش و پرورش منطقه ۱۳ نیز تعهداتی جهت همکاری با شهرداری در خصوص فعالیت های عمرانی و تجهیزی، برگزاری طرح شهردار مدرسه و.. دارد.
.