به گزارش  ساراپرس،  دکتر حمیدرضا مقدم ریاست نخبگان ورزشی جهان به جهت حمایت از تاسیس کنفدراسیون مدیریتی جهان پیامی فرستاد، ریاست خبر گزاری سارا پرس و گویای صنعت سر کار خانم دکتر سارا پیرانه خبرگزاری وزین شما همیشه در راستای خدمت به ایران اسلامی چه در سطح کشور و چه در ظرفیت بین المللی همیشه […]

به گزارش  ساراپرس،  دکتر حمیدرضا مقدم ریاست نخبگان ورزشی جهان به جهت حمایت از تاسیس کنفدراسیون مدیریتی جهان پیامی فرستاد،

ریاست خبر گزاری سارا پرس و گویای صنعت سر کار خانم دکتر سارا پیرانه خبرگزاری وزین شما همیشه در راستای خدمت به ایران اسلامی چه در سطح کشور و چه در ظرفیت بین المللی همیشه دیدگاه مدیران انقلابی در جذب دیدگاههای جهانی به رویکرد انقلاب ایران با رهبریت حضرت امام خامنه ای، یکی از ارکان این سواد رسانه ای در جهان بوده اید؛ لذا در همین خصوص با توجه به کمک و تلاش‌های شما عزیزان و تحت رهبری عالم ربانی حضرت امام خامنه ای کنفدراسیون منابع مدیریتی جهان با رویکردو اهداف ذیل در جایگاه ثبت و ضبط بین المللی و جهانی smi ثبت و مجوز فعالیت جهانی صادر شد که این افتخار به محوریت فرزندان ایران اسلامی است.

اساس نامه این کنفدراسیون بشرح ذیل می باشد؛
۱- هم افزایی در منابع مدیریتی
۲- به اشتراک کذاشتن منابع مدیریتی و نیاز ها ،خواسته ها وتقاضا ها جهت کمک به دولت ها
۳- کمک مردمی به دولت و کم کردن بار مسئولیت از دوش دولت ها
۴- روش های مدرن با توجه به سبک زندگی و هویت اجتماعی و سواد رسانه ای برای تبدیل منابع مدیریتی به سرمایه
۵- کمک به دولت ها در سرمایه گزاری و تولید و کسب قدرت مردمی و جهان
۶- جهانی کردن تمام ملت ها و تبدیل کل ملت ها به یک دهکده جهانی
۷- توزیع عدالت محوری ثروت در کل جهان
۸- احترام متقابل کل ملت ها به همدیگر
۹- نظام مند سازی منابع مدیریتی جهان
۱۰- نزدیک کردن فرهنگ ها به همدیگر
۱۱- نزدیک کردن نگرشها و ایدئولوژی های تمام ملت ها به همدیگر
۱۲- تشکیل بازار های مشترک منافع
۱۳- حذف فقر در جهان و فعال کردن کلیه پتانسیل مردم جهان
۱۴- جلوگیری کردن کارهای هم عرض
۱۵- کمک به ملت های آسیب دیده در بلای طبیعی و بحران‌ها
۱۶- از بین بردن هر گونه چالش و جنگ و در گیری در جهان
۱۷- اجرای قانون پایستکی ماده و انرژی برای منابع مدیریتی جهان
۱۸- ایجاد صلحی پایدار در تمام ابعاد
۱۹- پایداری شرایط بهینه برای محیط زیست جهان
۲۰- پایداری اب در جهان