قنادباشی گفت: جمهوری اســلامی ایران همواره سعی کرده تا در مســائل سیاسی عراق دخالت نکند اما کوشیده است تا مرجعیت معظم عراق و شیعیان این کشــور را که از اکثریتی بالای ۶۰ درصد برخوردارند در محاسبات خود منظور کند.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ جعفر قنادباشی کارشناس مسائل خاورمیانه بیان داشت:  آمریکاییها صرفا خواهان ایجاد هرج ومرج و به هم ریختگی در عراق به منظور فراهم کردن زمینه های باقی ماندن خود در این کشور هستند؛ اما با وجود نفوذهایی که در ارکان قدرت در عراق داشته اند تاکنون به موفقیت چندانی دست نیافته اند.

قنادباشــی اما بین حضور داشتن و تأثیرگذار بودن تفاوت قائل شده میگوید: آن تأثیر و تعیین کنندگی که تهران در مباحث و روند تحولات سیاســی – اجتماعی در عراق دارد را آمریکاییها به خواب نیز نخواهند دید با این قید و تأکید که این تأثیر در راستای منافع عراق و منافع مردم عراقِ به کار گرفته شــده و نه برای ایجاد تشتت و تزلزل در عراق که خود عراقیها نیز به این مسئله اذعان و اعتراف دارند.