بانک اطلاعاتی و شناسنامه کویر استان تهیه می‌شود.

به گزارش ساراپرس، اولین جلسه کمیسیون ارتقای امنیت کویر استان تهران در روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه به ریاست محسن نایبی معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران حضور سیدکمال سادات مشاور استاندار و مدیرکل امنیتی و انتظامی و دیگر اعضا برگزار شد.

در این نشست فرمانداران شهرستان‌های ورامین‌ پیشوا و ملارد نظرات خود را ارائه داده و همگی بر لزوم توجه خاص به موضوع امنیت کویر تاکید کردند.

گفتنی است در جلسه مصوب شد با تهیه بانک اطلاعاتی و شناسنامه کویر تمامی آسیب ها و چالش‌ها احصا و اولویت بندی شده و نسبت به حل موانع اقدام شود.

همچنین تهیه و اجرای طرح  پایش تصویری، تخصیص زمین و ساختمان مناسب به یگان تکاوری کویر، ساماندهی تورهای گردشگری، ارتقای سطح امنیت و حفاظت اماکن و تاسیسات دارای رده حفاظتی در کویر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.