به گزارش ساراپرس؛ علاقه مندان می توانند جهت آگاهی از شرایط جشنواره و دریافت فر ثبت نام و بارگزاری آثار خود به کانال@Aboozarfest-tehranمراجعه کنند.

به گزارش ساراپرس؛ علاقه مندان می توانند جهت آگاهی از شرایط جشنواره و دریافت فر ثبت نام و بارگزاری آثار خود به کانال@Aboozarfest-tehranمراجعه کنند.