کارگروه هماهنگی وتدوین برنامه چهارم شهرداری منطقه ۱۳ با حضور محمد هادی علی احمدی شهردار منطقه رییس کارگروه، فتحی، معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی منطقه دبیر ،نماینده اداره کل برنامه و بودجه ناظر و معاونان منطقه تشکیل شد.

به گزارش ساراپرس، محمد هادی علی احمدی از ابلاغ وزارت کشور برای انطباق برنامه های توسعه‌ای شهرداری‌ها با دوره‌های مدیریت شهری خبر داد و گفت: از این پس برنامه‌های پنج ساله شهرداری‌های کشور طبق دوره چهارساله مدیریت شهری  برای مدت ۴ سال تدوین می‌شود که شهرداری  نیز برای تدوین برنامه ۴ ساله چهارم مدیریت شهری، ۱۱ کمیته تخصصی تشکیل داده است.

وی افزود: ۱۱ کمیته تخصصی شامل اجتماعی و فرهنگی، حمل و نقل و ترافیک، فنی و عمرانی، خدمات شهری و محیط زیست، ایمنی و مدیریت بحران، شهرسازی و معماری، هوشمندسازی، توسعه مدیریت، سرمایه انسانی، مالی و اقتصاد شهری و منابع و مصارف برنامه در تدوین برنامه یاری خواهند کرد.

شهردار منطقه ۱۳ با اشاره به انطباق دوره برنامه با دوره مدیریت شهری، افزود: قرار است برنامه‌های میان مدت ۴ ساله متناظر با دوره‌های مسئولیت مدیریت شهری شهرداری های کشور تهیه و تدوین شوند تا موضوع پاسخگویی و ارزیابی عملکرد هر دوره مدیریت شهری متناسب با برنامه تدوین شده برای مردم قابل سنجش و رصد باشد.

وی افزود: مسئولیت خطیر تدوین برنامه چهارم مدیریت شهری تهران بر عهده شما کارشناسان و مدیران خبره و شایسته سازمانی گذاشته شده و با توجه به حس تعلق و تعهد سازمانی و دانش و تجربه و مسئولیت پذیری خود انتظار می رود برنامه ای ارزشمند، ماندگار، اثربخش را تهیه کنیم و ثمرات آن را به مردم شریف منطقه ۱۳ برسانیم.

شهردار منطقه۱۳ تاکید کرد: بهره گیری از ظرفیت‌های کارشناسی درون سازمانی برای تدوین برنامه،  بهره گیری  از دانش اساتید دانشگاهی به عنوان اعضای علمی کمیته‌های تخصصی، رویکرد متفاوت شهرداری تهران در تدوین برنامه چهارم مدیریت شهری تهران به شمار می رود.

علی احمدی در پایان اهداف این کارگروه را  ارائه چارچوب واحد، منسجم و کاربردی برای تدوین برنامه؛ تعیین نقش شهرداری در نیل به چشماندازها و راهبردهای توسعه شهر؛ برقراری تعامل مناسب میان ارکان و واحدهای اجرایی شهرداری؛   تعیین اهداف راهبردی تحقق پذیر متناسب با زمان و منابع در دسترس و هدفمند شدن فعالیت های شهرداری در راستای تدوین برنامه چهارم برشمرد.