شهردار منطقه۱۳ از تشکیل اولین جلسه کمیته مناسب سازی این منطقه خبر داد و افزود: با بررسی برنامه جامع اقدامات مناسب سازی سال گذشته، پیشرفت و روند اجرایی پروژه‌های پایلوت سال ۱۴۰۱ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ محمد هادی علی‌احمدی، شهردارمنطقه با اشاره به ارائه گزارش پروژه های پایلوت سال ۱۴۰۱ در نخستین جلسه کمیته مناسب سازی گفت: پروژه های پایلوت سال ۱۴۰۱ شامل مناسب سازی محدوده بوستان های سیمرغ، حافظ، خیابان و میدان امامت، خیابان پنجم نیروی هوایی، میدان اول و دوم، خیابان پیروزی، پیاده راه دوران و سرویس های بهداشتی بوستان جنگلی سرخه‌حصار است .
او با اشاره به پیشرفت ۹۰ و ۸۰ درصدی مناسب سازی دو بوستان حافظ و سیمرغ افزود: عملیات احداث سرویس های بهداشتی، تصحیح ورودی و مسیر نابینایان ، اتصال وسایل ورزشی معلولان، نصب صندلی و آبخوری مختص معلولین در بوستان سیمرغ و مرمت مسیر بساوایی، تصحیح سرویس بهداشتی و دسترسی به وسایل ورزشی در دستور کار قرار دارد.
او با بیان اینکه عملیات مناسب سازی پیاده راه دوران و خیابان امامت تکمیل شده است، ادامه داد: مرمت مسیر بساوایی و رمپ های موجود دو طرف خیابان پنجم نیروی با پیشرفت ۳۰ درصدی در حال اجراست .
شهردار منطقه۱۳، تکمیل احداث مسیر بساوایی در محل ملک های عقب نشینی شده و مرمت مسیر موجود و احداث و مناسب سازی پنج چشمه سرویس بهداشتی مختص معلولان از دیگر اقدامات منطقه در پروژه‌های پایلوت ۱۴۰۱ برشمرد.
او در خصوص عملکرد مناسب سازی راه و بند نواحی چهارگانه ادامه داد: بیش از ۱۲۳۵ متر طول و ۳ هزار و ۷۱ متر مربع معبر ویژه نابینایان و معلولان مناسب سازی شده و ۱۵۹ عدد همسطح سازی و نصب ۳۰ دستک پل و جدا کننده یو شکل و ویلچر رو، تصحیح ۲۲ عدد رمپ و نصب تابلو های معلولان … از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال جاری است .