آسایشگاه خیریه کهریزک، خود را آماده برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم روز جهانی سالمند و هفته ملی سالمند به عنوان بزرگترین مرکز آموزشی، توانبخشی و نگهداری سالمندان در کشور می کند.

به گزارش ساراپرس، با تدوین برنامه های فرهنگی و هنری در کمیته ای متشکل از مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک این مرکز خیریه خود را آماده برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم روز جهانی سالمند و هفته ملی سالمند به عنوان بزرگترین مرکز آموزشی، توانبخشی و نگهداری سالمندان در کشور می کند.