تغییر و تحول اتفاقی و شانسی نیست بلکه به تلاش، اندیشه، برنامه ریزی و مدیریت مدبّرانه بستگی دارد.

به گزارش شبکه خبری ساراپرس، سعیدشریف زاده عضو هیئت مدیره به بهانه روزجهانی پست یادداشتی تحت عنوان “تحول در شرکت ملی پست اتفاقی نیست” نوشت:

متن این یادداشت به شرح زیر است.

تغییر و تحول اتفاقی و شانسی نیست بلکه به تلاش، اندیشه، برنامه ریزی و مدیریت مدبّرانه بستگی دارد.

می دانیم که انسان ها در محوریت تحولات قرار می گیرند، تحولات از انسان ناشی می شود که کانون اصلی تمامی دگرگونی هاست و نیروی انسانی ابزار اصلی تحول است. پس بدون تحول در نیروی انسانی سایر برنامه های تحول پایدار و مستمر نخواهد بود. لذا ضروری است ابتدا زمینه های تغییر و تحول فکری در منابع انسانی به صورت یک زیر ساخت مورد بررسی قرارگیرد.

این مهم در شرکت ملی پست که تغییر رویکرد داده است و تحول را تجربه می کند .