روز قلم بر منادیان صلح و آزادی و ارزش های انسانی مبارکباد.

به گزارش ساراپرس؛ سخن مدیرمسئول: روز قلم بر منادیان صلح و آزادی و ارزش های انسانی و بر تمامی تلاشگران و دغدغه مندان تحقق و توسعه صلح ، دوستی و دموکراسی که در طول تاریخ بشریت و جوامع انسانی از ثمره محصول قلم و آثار فاخر و نفیسشان بهره مند می شوند را به آنان تبریک گفته و برای هر چه بهترشدن بستر تالیف و تدوین قلمشان از درگاه احدیت موفقیت و سربلندی را آرزو میکنم.