حمید زمانی گفت: افتتاح پروژه شهر پروتئینی شباهنگ، امنیت غذایی استان و کشوررا تامین می کند.

به گزارش ساراپرس، حمید زمانی در محل افتتاح طرح آبرسانی و ارتقا کمی و کیفی اب شرب کهریزک ضمن تبربک هفته دولت به همه خدمت گذاران ، بیان داشت: افتتاح پروژه شهر پروتئینی شباهنگ، امنیت غذایی استان و کشوررا تامین می کند.

وی ادامه داد: شهرری بزرگترین شهرک صنعتی را دارد و امروزنیز دو مراکز بزرگ صنعتی را بالغ بر ۲۰۰۰میلیارد تومان اعتبار برداشته است را افتتاح نمودیم.

زمانی با اشاره به دغدغه اصلی که تامین آب جنوب شهرستان بود، اشاره کرد: کهریزک را با ۲ مسیر به رینک ازادگان وصل کردیم.