کلاس آموزشی اجرای سازه نگهبان، گودبرداری و بیمه مسئولت ساختمانی توسط واحد های امور ناظرین و آموزش شهرداری قرچک برگزار شد.

به گزارش ساراپرس، به منظور افزایش کیفیت در نظارت بر روی ساخت و ساز های سطح شهر کلاس آموزشی اجرای سازه نگهبان، گودبرداری و بیمه مسئولت ساختمانی توسط واحد های امور ناظرین و آموزش شهرداری با حضور کارکنان واحدهای صدور پروانه شهرسازی مناطق سه گانه و ساختمان مرکزی و واحد کنترل و نظارت برگزار شد.
در این کلاس آموزشی موارد مربوطه توسط مهندس ژئوتکنیک جهت جلوگیری از مخاطرات احتمالی به پرسنل آموزش داده شد.