جلسه بررسی و تدوین نهایی سرفصل های اولین دوره آموزشی رفاه و مشارکت های اجتماعی شهر تهران برگزار شد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران احمدی صدر، مدیر عامل سازمان با بیان این مطلب افزود: این جلسه توسط باشگاه داوطلبان اجتماعی شهر تهران با هدف بررسی و تدوین نهایی سرفصل های دوره آموزشی رفاه و مشارکت های اجتماعی این سازمان که توسط مدرسین و پژوهشگران داوطلب باشگاه تهیه و تدوین شده است با حضور مدرسین و پژوهشگران داوطلب حوزه رفاه اجتماعی در محل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با حضور مدرسین و پژوهشگران داوطلب حوزه رفاه اجتماعی در محل این سازمان برگزار شد.

وی ترشیح کرد: در این جلسه با مشارکت مدرسان داوطلب، سرفصل های تدوین شده برای دوره آموزشی در قالب سه محور رفاه اجتماعی ، مشارکت های اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی ویژه مدیران و کارشناسان مراکز خدمات اجتماعی مناطق ۲۲گانه طراحی و تدوین شده است.
احمدی صدر عنوان داشت این دوره آموزشی از ۱۱ تیرماه بمدت یک ماه ویژه ۲۲ منطقه شهر تهران برگزار خواهد شد که در گام منطقه ۱۱ میزبان اولین جلسه دوره خواهد بود و تا نیمه مردادماه این دوره آموزشی در کلیه ی مناطق تهران، برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است باشگاه داوطلبان اجتماعی شهر تهران به ابتکار سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران به منظور بستر سازی جهت جلب مشارکت و فعالیت های داوطلبانه شهروندان در حوزه های مختلف مدیریت شهری راه اندازی شده است.