اولــیــن دوره ی مربیگری درجه ۲و۳ دفــاع شــخــصــے خــواهران بــســیــجــی و پــایــور بــه مــنــاســبــت شــهدای اســتــان تــهران وعید غدیر تــوســط ســپــاه مــحــمــد رســول الله در بــاشــگــاه فــرهنــگــی ورزشــی دوڪــوهه بــرگــزار گــرديد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ اولــیــن دوره ی مربیگری درجه ۲و۳ دفــاع شــخــصــے خــواهران بــســیــجــی و پــایــور بــه مــنــاســبــت شــهدای اســتــان تــهران وعید غدیر تــوســط ســپــاه مــحــمــد رســول الله در بــاشــگــاه فــرهنــگــی ورزشــی دوڪــوهه درتــاریـخ۱۴۰۱/۴/۱۳ الی ۱۷/ ۴/ ۱۴۰۱ بــا حــضــور بــیــش از ۴۰ نــفــر ازمــربـیـان دفــاع شـخــصــی بــرگــزار گــردید.
گفتنی است ایندوره با مــدیریت خــانــم صــبــاغــی مــســئول تــربــیــت بــدنــی خــواهران ســپــاه مــحــمــد رســول الله(ص) و بــا مــدرســی
خــانــم ها انــصــاری ، پــورامــیــن ، اســدزاده و رحــمــتــی برگزار گردید.