معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی تهران به همراه مدیر تامین مالی وتوسعه بازار، از 12 واحد صنعتی واحدهای در زمینه های تولید مواد غذایی، لوازم خانگی و شیمیایی  مستقر در شهرک های عباس آباد، خوارزمی و پایتخت بازدید بعمل آورد.

به گزارش ساراپرس، حمید خوش سیرت در جریان این بازدید از نزدیک با مهمترین توانمندیها، ظرفیتها، همچنین مسایل و مشکلات این واحدهای تولیدی آشنا شد و برای رفع برخی موانع راهکارهای لازم را صادر کرد.
این بازدیدها در راستای حمایت برخی از واحدهای صنعتی جهت افزایش ظرفیت تولید درخواست تسهیلات سرمایه درگردش داشتند صورت گرفت.