اولــیــن دوره ی ارتــقــا ڪــمــربــنــد مــشــڪــی (دان ۱تــا۴ ) دفــاع شــخــصــی خواهران بسیجی در بــاشــگــاه فــرهنــگــی ورزشــی زیــن الــدیــن بــرگــزار گــرديد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ اولــیــن دوره ی ارتــقــا ڪــمــربــنــد مــشــڪــی (دان ۱تــا۴ ) دفــاع شــخــصــی خــواهران بــســیــجــی و پــایــور بــه مــنــاســبــت تــولــد امــام رضــا (ع) تــوســط ســپــاه مــحــمــد رســول الله در بــاشــگــاه فــرهنــگــی ورزشــی زیــن الــدیــن در تــاریــخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ بــا حــضــور بــیــش از ۴۰ نــفــر از رزمــی ڪــاران بــرگــزار گــردید.

گفتنی است مــدیر بــرگــزاری دوره خــانــم صــبــاغــی مــســئول تــربــیــت بــدنــی خــواهران ســپــاه مــحــمــد رســول الله(ص) و مــمــتـحــنــین خــانــم ها اســتــاد رقیه انــصــاری و اســتــاد رقیه اســدزاده بودند.