به گزارش ساراپرس، عباس اسلام دوست، فعال شبکه های اجتماعی به انتقام جویی وکینه توزی نسبت به حمید زمانی ،فرماندار فرا جناحی شهرستان ری توئیتی نوشت؛ متن توئیت از این قرار است: متأسفیم از اینکه یکی دو تا از رسانه های زرد مایل به قهوه ای، هتاک وتخریبگر و یکی از خبرنگارنماهای سمج ،با کینه […]

به گزارش ساراپرس، عباس اسلام دوست، فعال شبکه های اجتماعی به انتقام جویی وکینه توزی نسبت به حمید زمانی ،فرماندار فرا جناحی شهرستان ری توئیتی نوشت؛

متن توئیت از این قرار است:

متأسفیم از اینکه یکی دو تا از رسانه های زرد مایل به قهوه ای، هتاک وتخریبگر و یکی از خبرنگارنماهای سمج ،با کینه توزی واغراض سیاسی همچنان با قلم های آلوده وزهر آگین، حمید زمانی،فرماندار مردمی و جهادی ونماینده دولت را آماج حملات خود قرار داده اند.