طی حکمی از طرف ریاست سازمان جهانی نخبگان ورزشی دکتر حمید رضا مقدم ، سارا پیرانه به عنوان مشاور عالی برای آموزش نخبگان ورزشی جهان منصوب گردید.

به گزارش شبکه خبری ساراپرس، طی حکمی از طرف ریاست سازمان جهانی نخبگان ورزشی دکتر حمید رضا مقدم ، سارا پیرانه به عنوان مشاور عالی برای آموزش نخبگان ورزشی جهان منصوب گردید.

According to a decree from the head of the World organization Sports Elites, Dr. Hamid Reza Moghaddam,Dr sara Piraneh was appointed as the Excellent consultant for the training of world sports elites.