سردار ذوالقدر افزود: افرادی که مستمری بگیر بوده و بسته مومنانه می گرفتند؛ اکنون کارآفرین شده اند‌. زمانی که مسکین توانمند شد، کارآفرین می گردد. بانویی داریم که در گذشته بسته های معیشتی دریافت می کرد و اکنون تولید کننده برتر استان شده و اشتغال آفرینی ایجاد کرده است.

به گزارش شبکه خبری ساراپرس، سردار احمد ذوالقدر فرمانده سپاه سیدالشهداء در حاشیه شانزدهمین رزمایش کمک های مومنانه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ساراپرس در تبیین اینکه آیا روند توزیع کمک های مومنانه ادامه دار خواهد بود، بیان داشت: تا پایان رفع محرومیت زدایی ادامه خواهیم داد .

وی در رابطه با اینکه آیا از سازمان ها، نهادها و خیرین در کمک های مومنانه استفاده شده است، گفت: امروز ۷۰ هزار بسته معیشتی و ۵۰ هزار بسته دانش آموزی به شهرستان می رود و ۴۰ هزار بسته دیگر به آن اضافه شده ، سپس توزیع می گردد.

سردار ذوالقدر افزود: افرادی که مستمری بگیر بوده و بسته مومنانه می گرفتند؛ اکنون کارآفرین شده اند‌. زمانی که مسکین توانمند شد، کارآفرین می گردد. بانویی داریم که در گذشته بسته های معیشتی دریافت می کرد و اکنون تولید کننده برتر استان شده و اشتغال آفرینی ایجاد کرده است.