ژنرال آمیت صعر گفت: حکومت روحانیون در ایران علی‌رغم اعتراضاتی که برای هفته‌ها کشور را فراگرفته به بقای خود ادامه خواهد داد.

به گزارش ساراپرس، ژنرال “آمیت صعر” تحلیلگر ارشد اطلاعاتی رژیم صهیونیستی گفت:  حکومت روحانیون در ایران علی‌رغم اعتراضاتی که برای هفته‌ها کشور را فراگرفته به بقای خود ادامه خواهد داد.

وی ادامه داد: نظام ایران توانسته است تا با مدیریت اعتراضات اخیر بقای خود را تضمین کند.

ژنرال آمیت صعر بیان داشت: نظام ایران از ابزارهای بسیار بسیار قوی برای مواجهه با این اعتراضات به نحوی ساختارمند بهره برد.